Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"I Cô-rinh-tô 1:18-25"

Sống Với Thánh Kinh: 26/06/2017

Sống Với Thánh Kinh: 26/06/2017 I Cô-rinh-tô 1:18-25Khôn Ngoan hay Rồ Dại? “Bởi vì lời giảng về thập tự giá, thì những người hư mất cho là điên dại; song về phần chúng ta, là người được cứu chuộc, thì cho là quyền phép của Đức Chúa Trời” (câu 18). Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao có hai nhận định trái ngược như câu 18 đã nêu? Tại sao mọi sự khôn ngoan của thế gian chỉ là hư không? Đâu là sự khôn ngoan thật? Điều n ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top