Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"I Cô-rinh-tô 1:17"

Sống Với Thánh Kinh: 24/06/2017

Sống Với Thánh Kinh: 24/06/2017 I Cô-rinh-tô 1:17Quyền Năng Để Làm Chứng Về Chúa “Thật vậy, Đấng Christ đã sai tôi, chẳng phải để làm phép báp-têm đâu, nhưng để rao giảng Tin Lành, và chẳng dùng sự khôn khéo mà giảng, kẻo thập tự giá của Đấng Christ ra vô ích” (câu 17). Câu hỏi suy ngẫm: Qua sách Công Vụ Các Sứ Đồ và các thư tín của Sứ đồ Phao-lô, cho biết gì về khả năng của ông? Tại sao Sứ đồ Phao-lô không ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 23/06/2017

Sống Với Thánh Kinh: 23/06/2017 I Cô-rinh-tô 1:17Nhận Biết Công Tác Chúa Giao “Nhưng vì Đức Chúa Trời đã xét chúng tôi là xứng đáng giao cho việc giảng Tin Lành, nên chúng tôi cứ nói, không phải để đẹp lòng loài người, nhưng để đẹp lòng Đức Chúa Trời, là Đấng dò xét lòng chúng tôi” (I Tê-sa-lô-ni-ca 2:4). Câu hỏi suy ngẫm: Từ “Thật vậy” đầu câu 17 nhấn mạnh điều gì? Mục đích của Sứ đồ Phao-lô là gì khi ông ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top