Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"I Cô-rinh-tô 1:10-13"

Sống Với Thánh Kinh: 26/05/2017

Sống Với Thánh Kinh: 26/05/2017   I Cô-rinh-tô 1:10-13 Đấng Christ Có Bị Phân Rẽ?   “Vả, như thân là một, mà có nhiều chi thể, và như các chi thể của thân dù có nhiều, cũng chỉ hiệp thành một thân mà thôi, Đấng Christ khác nào như vậy” (I Cô-rinh-tô 12:12).   Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô hỏi các tín hữu Cô-rinh-tô trong câu 13a với mục đích gì? Ông nhắc nhở cho họ biết điều gì trong câu 1 ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top