Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"I Cô-rinh-tô 1:10-11"

Sống Với Thánh Kinh: 24/05/2017

Sống Với Thánh Kinh: 24/05/2017   I Cô-rinh-tô 1:10-11 Người Nhà Cơ-lô-ê   “Vì, hỡi anh em, bởi người nhà Cơ-lô-ê, tôi có được tin rằng trong anh em có sự tranh cạnh” (câu 11).   Câu hỏi suy ngẫm: Nhờ đâu Sứ đồ Phao-lô biết được tình hình tại Hội Thánh Cô-rinh-tô? Người nhà bà Cơ-lê-ô thuộc phe nhóm nào? Họ báo tin cho Sứ đồ Phao-lô với mục đích gì? Bạn học được điều gì từ việc làm của người ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 27/04/2017

Sống Với Thánh Kinh: 27/04/2017 I Cô-rinh-tô 1:10-11Chớ Phân Rẽ Nhau Ra “Rốt lại, hỡi anh em, hãy mừng rỡ; khá theo đến sự trọn lành; hãy yên ủi mình, hiệp một tâm tình, ở cho hòa thuận,thì Đức Chúa Trời sự yêu thương và sự bình an sẽ ở cùng anh em” (II Cô-rinh-tô 13:11). Câu hỏi suy ngẫm: Nguyên nhân nào dẫn đến sự phân rẽ trong vòng tín hữu? Việc có “đồng một tiếng nói” có ý nghĩa thế nào trong sự hiệp nh ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 26/04/2017

Sống Với Thánh Kinh: 26/04/2017   I Cô-rinh-tô 1:10-11 Phải Đồng Một Tiếng Nói   “Hỡi anh em, tôi nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta, khuyên anh em thảy đều phải đồng một tiếng nói với nhau, chớ phân rẽ nhau ra, nhưng phải hiệp một ý một lòng cùng nhau” (câu 10).   Câu hỏi suy ngẫm: Điều đầu tiên Sứ đồ Phao-lô nhân danh Chúa Giê-xu để khuyên các tín hữu ở Cô-rinh-tô là gì? “Phải đồng m ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top