Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"I Cô-rinh-tô 1:1"

Sống Với Thánh Kinh: 28/11/2016

Sống Với Thánh Kinh: 28/11/2016 I Cô-rinh-tô 1:1Anh Chị Em Cùng Làm Việc “Vậy, hãy kính phục những người thể ấy, và kính phục cả mọi người cùng làm việc, cùng khó nhọc với chúng ta” (I Cô-rinh-tô 16:16). Câu hỏi suy ngẫm: Nhân vật Sốt-then là ai? Ông được Sứ đồ Phao-lô giới thiệu như thế nào? Vì sao ông Sốt-then lại được giới thiệu trong đầu thư chung với Sứ đồ Phao-lô? Anh chị em cùng làm việc của bạn là n ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 29/10/2016

Sống Với Thánh Kinh: 29/10/2016 I Cô-rinh-tô 1:1Sứ Đồ của Chúa Cứu Thế Giê-xu “Phao-lô, theo ý Đức Chúa Trời, được gọi làm sứ đồ của Đức Chúa Giê-xu Christ…” (câu 1). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao trong danh sách sứ đồ do Chúa Giê-xu chọn không có tên ông Phao-lô, nhưng ông lại khẳng định mình là “sứ đồ của Đức Chúa Giê-xu Christ”? Những yếu tố nào phải có để được chọn làm sứ đồ? Chức sứ đồ ngày nay không còn, ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 28/10/2016

Sống Với Thánh Kinh: 28/10/2016   I Cô-rinh-tô 1:1 Theo Ý Đức Chúa Trời “Vì Ta từ trên trời xuống, chẳng phải để làm theo ý Ta, nhưng làm theo ý Đấng đã sai Ta đến” (Giăng 6:38). Câu hỏi suy ngẫm: Bạn biết gì về trước giả thư I Cô-rinh-tô? Lý do nào khiến ông viết bức thư này? Lời đầu thư cho chúng ta nhận biết sứ mệnh phục vụ Chúa quan trọng ra sao? Người Hy Lạp thường bắt đầu bức thư bằng tên của ngư ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top