Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"I Cô-rinh-tô 1:1-2"

Sống Với Thánh Kinh: 10/12/2016

Sống Với Thánh Kinh: 10/12/2016 I Cô-rinh-tô 1:1-2Hội Thánh của Đức Chúa Trời “Anh em hãy giữ lấy mình, và luôn cả bầy mà Chúa Thánh Linh đã lập anh em làm người coi sóc, để chăn Hội Thánh của Đức Chúa Trời, mà Ngài đã mua bằng chính huyết mình” (Công Vụ 20:28). Câu hỏi suy ngẫm: Ai đã đến truyền giáo và thành lập Hội Thánh Cô-rinh-tô? Sứ đồ Phao-lô có mục đích gì khi viết “Hội Thánh của Đức Chúa Trời?” Chú ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 30/11/2016

Sống Với Thánh Kinh: 30/11/2016 I Cô-rinh-tô 1:1-2Tôn Đấng Christ Làm Chúa “…Đức Chúa Trời đã nhờ sự chết của Con Ngài chịu lấy trong thân thể của xác thịt mà khiến anh em hòa thuận, đặng làm cho anh em đứng trước mặt Ngài cách thánh sạch không vết, không chỗ trách được” (Cô-lô-se 1:22). Câu hỏi suy ngẫm: Thư I Cô-rinh-tô được viết cho ai ngoài các tín hữu tại Cô-rinh-tô? Đặc điểm của những người được gọi l ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 29/11/2016

Sống Với Thánh Kinh: 29/11/2016 I Cô-rinh-tô 1:1-2Được Gọi Làm Thánh Đồ “Phao-lô… gửi cho Hội thánh Đức Chúa Trời tại thành Cô-rinh-tô, tức là cho những người đã được nên thánh trong Đức Chúa Giê-xu Christ, được gọi làm thánh đồ” (I Cô-rinh-tô 1:1, 2a). Câu hỏi suy ngẫm: Thư I Cô-rinh-tô được viết và gửi cho đối tượng nào? Những ai được gọi là thánh đồ? Tại sao Hội Thánh Cô-rinh-tô vẫn còn nhiều tội lỗi mà ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top