Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"I Các Vua 19:1-18"

Sống Với Thánh Kinh: 11/10/2016

Sống Với Thánh Kinh: 11/10/2016 I Các Vua 19:1-18Tiên Tri Ê-li Suy Sụp Tinh Thần “Đừng sợ, chỉ tin mà thôi” (Mác 5:36b). Câu hỏi suy ngẫm: Hoàng hậu Giê-sa-bên nhắn với Tiên tri Ê-li điều gì? Tiên tri Ê-li phản ứng ra sao? Ông cầu xin Chúa điều gì? Tại sao? Chúa chữa trị chứng suy sụp tinh thần của Tiên tri Ê-li bằng cách nào? Chúng ta học được gì về chứng bệnh này? Tiên tri Ê-li vừa đạt được hai thành công ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 15/04/2015

Sống Với Thánh Kinh: 15/04/2015 I Các Vua 19:1-18Vượt trên Sự Nản Lòng “Thiên sứ của Đức Giê-hô-va đến lần thứ nhì, đụng người và nói rằng: Hãy chỗi dậy và ăn, vì đường xa quá cho ngươi. Vậy người chỗi dậy, ăn và uống, rồi nhờ sức của lương thực ấy, người đi bốn mươi ngày và bốn mươi đêm cho đến Hô-rếp, là núi của Đức Chúa Trời” (câu 7, 8). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Tiên tri Ê-li chạy trốn và nài xin Chúa c ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top