Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Hê-bơ-rơ 5:1-10"

Sống Với Thánh Kinh: 02/03/2016

Sống Với Thánh Kinh: 02/03/2016 Hê-bơ-rơ 5:1-10Chúa Có Thể Cảm Thương “Dù Ngài là Con, cũng đã học tập vâng lời bởi những sự khốn khổ mình đã chịu, và sau khi đã được làm nên trọn vẹn rồi, thì trở nên cội rễ của sự cứu rỗi đời đời cho kẻ vâng lời Ngài” (Hê-bơ-rơ 5:8-9). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Chúa Giê-xu được gọi là thầy Tế Lễ Thượng Phẩm Đời Đời? Chúa đã phải trải qua những điều gì giống như con người? ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top