Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Hê-bơ-rơ 12:4-11"

Sống Với Thánh Kinh: 04/01/2018

Sống Với Thánh Kinh: 04/01/2018 Hê-bơ-rơ 12:4-11 Chúa Sửa Phạt Người Ngài Yêu “Vì Chúa sửa phạt kẻ Ngài yêu, hễ ai mà Ngài nhận làm con, thì cho roi cho vọt” (câu 6). Câu hỏi suy ngẫm: Việc cha mẹ sửa phạt con có mâu thuẫn với tình yêu thương không? Tại sao? Chúa sửa phạt con cái Ngài yêu với mục đích gì? Bạn thường phản ứng ra sao khi bị Chúa sửa phạt? Thoạt nhìn, sửa phạt dường như mâu thuẫn với yêu thươn ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 05/11/2016

Sống Với Thánh Kinh: 05/11/2016 Hê-bơ-rơ 12:4-11 Vâng Phục Để Được Sự Sống  “Cha về phần xác sửa phạt, mà chúng ta còn kinh sợ thay, huống chi Cha về phần hồn, chúng ta há chẳng càng nên vâng phục lắm để được sự sống sao?” (câu 9). Câu hỏi suy ngẫm: Cha mẹ thường làm gì để dạy dỗ con cái? Vì sao Đức Chúa Trời sửa phạt con dân Ngài? Bạn nên có thái độ nào khi bị Chúa sửa phạt? Bạn có sẵn sàng vâng phục trong ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top