Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Gióp 9:5-13"

Sống Với Thánh Kinh: 09/07/2019

Sống Với Thánh Kinh: 09/07/2019 Gióp 9:5-13 Chúa Quyền Năng “Đức Giê-hô-va, là Đấng Cứu Chuộc ngươi, đã gây nên ngươi từ trong lòng mẹ, phán như vầy: Ta là Đức Giê-hô-va, đã làm nên mọi vật, một mình Ta đã giương các tầng trời và trải đất, ai ở cùng Ta?” (Ê-sai 44:24). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gióp bày tỏ quyền năng của Chúa như thế nào? Quyền năng của Chúa bày tỏ qua vũ trụ ra sao? Ông Gióp bày tỏ Chúa vô hìn ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 09/07/2017

Sống Với Thánh Kinh: 09/07/2017 Gióp 9:5-13Chúa Quyền Năng “Đức Giê-hô-va, là Đấng Cứu Chuộc ngươi, đã gây nên ngươi từ trong lòng mẹ, phán như vầy: Ta là Đức Giê-hô-va, đã làm nên mọi vật, một mình Ta đã giương các tầng trời và trải đất, ai ở cùng Ta?” (Ê-sai 44:24). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gióp bày tỏ quyền năng của Chúa như thế nào? Quyền năng của Chúa bày tỏ qua vũ trụ ra sao? Ông Gióp bày tỏ Chúa vô hình ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top