Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Gióp 9:25-35"

Sống Với Thánh Kinh: 23/07/2019

Sống Với Thánh Kinh: 23/07/2019 Gióp 9:25-35 Ước Mơ Một Đấng Trung Gian “Vì chỉ có một Đức Chúa Trời, và chỉ có một Đấng Trung Bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Giê-xu Christ, là người; Ngài đã phó chính mình Ngài làm giá chuộc mọi người” (I Ti-mô-thê 2:5-6). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gióp nói về sự giới hạn của con người như thế nào? Vấn đề nan giải của con người khi muốn chứng minh mình ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 23/07/2017

Sống Với Thánh Kinh: 23/07/2017 Gióp 9:25-35Ước Mơ Một Đấng Trung Gian “Vì chỉ có một Đức Chúa Trời, và chỉ có một Đấng Trung Bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Giê-xu Christ, là người; Ngài đã phó chính mình Ngài làm giá chuộc mọi người” (I Ti-mô-thê 2:5-6). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gióp nói về sự giới hạn của con người như thế nào? Vấn đề nan giải của con người khi muốn chứng minh mình v ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top