Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Gióp 9:1-4"

Sống Với Thánh Kinh: 02/07/2019

Sống Với Thánh Kinh: 02/07/2019 Gióp 9:1-4 Chẳng Có Ai Công Bình “Chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không… và họ nhờ ân sủng Ngài mà được xưng công bình nhưng không, bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Giê-xu Christ” (Rô-ma 3:10, 24). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gióp xác nhận điều gì với ông Binh-đát? Làm thế nào để loài người được xem là công bình trước mặt Đức Chúa Trời? Bạn làm g ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 02/07/2017

Sống Với Thánh Kinh: 02/07/2017 Gióp 9:1-4Chẳng Có Ai Công Bình “Chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không… và họ nhờ ân sủng Ngài mà được xưng công bình nhưng không, bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Giê-xu Christ” (Rô-ma 3:10, 24). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gióp xác nhận điều gì với ông Binh-đát? Làm thế nào để loài người được xem là công bình trước mặt Đức Chúa Trời? Bạn làm gì ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top