Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Gióp 8:8-22"

Sống Với Thánh Kinh: 25/06/2017

Sống Với Thánh Kinh: 25/06/2017 Gióp 8:8-22Tìm Sự Khôn Ngoan từ Chúa “Hãy hết lòng tin cậy Ðức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con. Phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con” (Châm Ngôn 3:5-6). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Binh-đát tiếp tục bênh vực sự công chính của Chúa như thế nào? Tại sao lời khuyên của ông Binh-đát trở nên vô ích với ông Gióp? Bạn ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top