Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Gióp 7:17-21"

Sống Với Thánh Kinh: 11/06/2017

Sống Với Thánh Kinh: 11/06/2017 Gióp 7:17-21Chúa Chậm Trễ Chăng? “Đức Giê-hô-va vốn chậm nóng giận và đầy ơn; hay xá điều gian ác và tội lỗi” (Dân Số Ký 14:18 BTT). “Đức Giê-hô-va chậm nóng giận, và đầy lòng thương xót, tha thứ tội lỗi và sự phản nghịch” (Dân Số Ký 14:18 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gióp thưa với Chúa điều gì? Ông xin sự tha thứ của Chúa thế nào? Trong hoàn cảnh thử thách, có khi nào bạn n ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top