Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Gióp 7:11-16"

Sống Với Thánh Kinh: 04/06/2017

Sống Với Thánh Kinh: 04/06/2017 Gióp 7:11-16Tìm Sự Trả Lời của Chúa “Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con. Phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con” (Châm Ngôn 3:5-6). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gióp than phiền Chúa về điều gì? Ông có lý giải được vì sao ông bị hoạn nạn không? Tại sao? Bạn suy nghĩ và hành động thế nào khi gặp ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top