Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Gióp 7:1-6"

Sống Với Thánh Kinh: 21/05/2017

Sống Với Thánh Kinh: 21/05/2017  Gióp 7:1-6 Than Thân Trách Phận  “Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Giê-xu Christ” (Phi-líp 4:6-7).  Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gióp dùng những hình ảnh nào ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top