Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Gióp 6:8-13"

Sống Với Thánh Kinh: 23/04/2017

Sống Với Thánh Kinh: 23/04/2017 Gióp 6:8-13Trung Thành cho Đến Chết “Ngươi chớ ngại điều mình sẽ chịu khổ. Này, ma quỷ sẽ quăng nhiều người trong các ngươi vào ngục, hầu cho các ngươi bị thử thách; các ngươi sẽ bị hoạn nạn trong mười ngày. Khá giữ trung tín cho đến chết, rồi Ta sẽ ban cho ngươi mão triều thiên của sự sống” (Khải Huyền 2:10). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gióp cầu xin Chúa điều gì, vì sao? Dù hoạn n ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top