Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Gióp 5:17-27"

Sống Với Thánh Kinh: 02/04/2017

Sống Với Thánh Kinh: 02/04/2017 Gióp 5:17-27Tôn Thờ Đức Chúa Trời “Vả, ấy là nhờ ân sủng, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình” (Ê-phê-sô 2:8-9). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Ê-li-pha khuyên ông Gióp điều gì? Lời khuyên của ông Ê-li-pha sai lạc ở điểm nào? Nhờ đâu bạn được cứu? Vì sao bạn p ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top