Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Gióp 42:1-10"

Sống Với Thánh Kinh: 13/02/2016

Sống Với Thánh Kinh: 13/02/2016 Gióp 42:1-10Bài Học Tha Thứ từ Ông Gióp “Vậy, khi Gióp đã cầu nguyện cho bạn hữu mình rồi, Đức Giê-hô-va bèn đem người ra khỏi cảnh khốn người, và ban lại cho Gióp gấp bằng hai các tài sản mà người đã có trước” (Gióp 42:10). Câu hỏi suy ngẫm: Phản ứng của ông Gióp ra sao khi ông gặp Chúa? Chúa đã phán gì với ông Ê-li-pha? Các yếu tố quan trọng nào cần có để được tha thứ? Sự c ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top