Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Gióp 3:20-26"

Sống Với Thánh Kinh: 12/02/2017

Sống Với Thánh Kinh: 12/02/2017 Gióp 3:20-26Yên Nghỉ trong Chúa “Hỡi những người mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; nên hãy gánh lấy ách của Ta, và học theo Ta; thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ” (Ma-thi-ơ 11:28-29). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gióp than vãn Chúa điều gì? Tâm hồn ông Gióp thế nào trong sự thử thách lớn này? Làm sao để t ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top