Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Gióp 13:1-12"

Sống Với Thánh Kinh: 08/10/2017

Sống Với Thánh Kinh: 08/10/2017 Gióp 13:1-12Sống Thật Lòng “Nếu Ngài dò xét lòng các ngươi, các ngươi vừa ý điều đó sao? Các ngươi há muốn phỉnh gạt Ngài như phỉnh gạt loài người sao?” (câu 9). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gióp chỉ cho các bạn ông thấy những sai trật nào của họ đối với người và với Chúa? Nếp sống sai trật đó dẫn đến hậu quả ra sao? Bạn học và áp dụng điều gì qua bài học này? Ông Gióp bày tỏ lòng m ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top