Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Gióp 12:12-25"

Sống Với Thánh Kinh: 01/10/2017

Sống Với Thánh Kinh: 01/10/2017 Gióp 12:12-25Đức Chúa Trời Toàn Năng “Ta là Đức Giê-hô-va, không có Đấng nào khác. Ấy chính Ta là Đấng gây nên sự sáng và dựng nên sự tối tăm, làm ra sự bình an và dựng nên sự tai vạ; Chính Ta, là Đức Giê-hô-va, làm mọi sự đó” (Ê-sai 45:6b-7). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gióp nói gì về trí khôn ngoan của con người? Ông nói gì về quyền năng của Đức Chúa Trời? Cơ Đốc nhân phải sống t ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top