Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Gióp 12:1-6"

Sống Với Thánh Kinh: 17/09/2017

Sống Với Thánh Kinh: 17/09/2017 Gióp 12:1-6Nương Cậy Nơi Chúa “Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con; phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con” (Châm Ngôn 3:5-6). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gióp nói thế nào về sự khôn ngoan của ông? Các lời khuyên của các bạn ảnh hưởng thế nào với ông? Bạn học được điều gì qua lý lẽ của ông Gió ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top