Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Gióp 11:5-12"

Sống Với Thánh Kinh: 03/09/2017

Sống Với Thánh Kinh: 03/09/2017 Gióp 11:5-12Sự Khôn Ngoan của Đức Chúa Trời “Đức Giê-hô-va phán: Ý tưởng Ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối Ta. Vì các tầng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối Ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng Ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu” (Ê-sai 55:8-9). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Sô-pha bày tỏ cho ông Gióp biết điều gì? Con người ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top