Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Gióp 1:13-22"

Sống Với Thánh Kinh: 11/12/2016

Sống Với Thánh Kinh: 11/12/2016 Gióp 1:13-22Đức Chúa Trời Là Đấng Tối Cao “Tôi trần truồng lọt khỏi lòng mẹ, và tôi cũng sẽ trần truồng mà về; Đức Giê-hô-va đã ban cho, Đức Giê-hô-va lại cất đi; đáng ngợi khen Danh Đức Giê-hô-va!” (Gióp 1:21). Câu hỏi suy ngẫm: Những thử thách nào xảy ra với ông Gióp? Thái độ khi bị thử thách của ông ra sao? Bạn học được điều gì từ những thử thách của ông Gióp? Ông Gióp khô ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top