Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Gióp 1:1-5"

Sống Với Thánh Kinh: 03/08/2017

Sống Với Thánh Kinh: 03/08/2017 Gióp 1:1-5Giữ Nếp Sống Thanh Sạch trong Gia Đình “Xảy khi các ngày tiệc yến xong rồi, Gióp sai người đi dọn các con cái mình cho thanh sạch, thức dậy sớm, dâng của lễ thiêu tùy số chúng nó; vì người nói rằng: Dễ thường các con ta có phạm tội, và trong lòng từ chối Đức Chúa Trời chăng. Gióp hằng làm như vậy” (câu 5). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gióp là người như thế nào? Gia đình củ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 27/11/2016

Sống Với Thánh Kinh: 27/11/2016 Gióp 1:1-5Người Cha Gương Mẫu “Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo; Dù khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó” (Châm Ngôn 22:6). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gióp là người cha như thế nào? Ông đã làm gì cho các con? Bạn áp dụng bài học này như thế nào trong sự dạy dỗ con cháu mình? Ông Gióp là một người cha trọn vẹn, ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời và lánh xa điều ác. ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 13/11/2016

Sống Với Thánh Kinh: 13/11/2016 Gióp 1:1-5Ông Gióp, Đầy Tớ Trọn Vẹn của Chúa “Tại trong xứ Út-xơ có một người tên là Gióp; người ấy vốn trọn vẹn và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác” (Gióp 1:1). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gióp có phải là một nhân vật tưởng tượng không? Tại sao? Ông được giới thiệu là người thế nào? Cơ Đốc nhân cần noi gương ông Gióp trong nếp sống hằng ngày như thế nào để có ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top