Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Gióp 1:1-3"

Sống Với Thánh Kinh: 20/11/2016

Sống Với Thánh Kinh: 20/11/2016 Gióp 1:1-3Phước Hạnh của Người Công Chính “Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, sinh bông trái theo thì tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo; mọi sự người làm đều sẽ thịnh vượng” (Thi Thiên 1:3). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gióp nhận được những phước hạnh nào? Quan niệm người được phước trong Cựu Ước và Tân Ước khác nhau ra sao? Bạn quan niệm thế nào là người được phước trong Đấng Ch ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top