Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Gióp 1:1-22"

Sống Với Thánh Kinh: 06/04/2015

Sống Với Thánh Kinh: 06/04/2015 Gióp 1:1-22Đối Diện với Đau Khổ “Tôi trần truồng lọt khỏi lòng mẹ, và tôi cũng sẽ trần truồng trở về; Đức Giê-hô-va đã ban cho, Đức Giê-hô-va lại cất đi; đáng chúc tụng Danh Đức Giê-hô-va!”(câu 21). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gióp là người thế nào? Những điều đau khổ nào đã xảy đến với ông? Thái độ của ông Gióp ra sao khi đối diện với đau khổ? Làm thế nào chúng ta có thể thờ phượn ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top