Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Gióp 10:8-12"

Sống Với Thánh Kinh: 06/08/2017

Sống Với Thánh Kinh: 06/08/2017 Gióp 10:8-12Chúa Hủy Diệt Con Sao? “Anh em biết rằng những người chịu nhục chịu khổ thì chúng ta xưng là có phước. Anh em đã nghe nói về sự nhịn nhục của Gióp, và thấy cái kết cuộc mà Chúa ban cho người; vì Chúa đầy lòng thương xót và nhân từ” (Gia-cơ 5:11). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gióp diễn tả Chúa tạo dựng ông như thế nào? Ông nêu thắc mắc gì với Chúa? Làm thế nào để bạn vượt ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top