Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Gióp 10:18-22"

Sống Với Thánh Kinh: 20/08/2017

Sống Với Thánh Kinh: 20/08/2017 Gióp 10:18-22Nguồn An Ủi Vững Bền “Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một Đấng Yên Ủi khác, để ở với các ngươi đời đời, tức là Thần Lẽ Thật, mà thế gian không thể nhận lãnh được, vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài; nhưng các ngươi biết Ngài, vì Ngài vẫn ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi” (Giăng 14:16-17). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gióp đang có tâm trạng nào? Ông ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top