Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Gióp 10:13-17"

Sống Với Thánh Kinh: 13/08/2017

Sống Với Thánh Kinh: 13/08/2017 Gióp 10:13-17Con Đường Duy Nhất “Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, và họ nhờ ân sủng Ngài mà được xưng công bình nhưng không, bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Giê-xu Christ” (Rô-ma 3:23-24). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gióp nói lên quan điểm của ông về việc Chúa đối với người làm ác và người sống công bình như thế nào? Quan điểm của ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top