Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Gióp 10:1-7"

Sống Với Thánh Kinh: 30/07/2019

Sống Với Thánh Kinh: 30/07/2019 Gióp 10:1-7 Xin Chớ Đoán Phạt Con “Tôi sẽ thưa với Đức Chúa Trời rằng: Xin chớ đoán phạt tôi; hãy tỏ cho tôi biết nhân sao Chúa tranh luận với tôi” (câu 2). Câu hỏi suy ngẫm: Tâm trạng của ông Gióp ra sao khi ông đang chịu thử thách? Ông đặt những câu hỏi gì và ông xin Chúa điều gì? Bạn sống thế nào trong thử thách? Ông Gióp nói với ông Binh-đát và các bạn là ông hết muốn sốn ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 30/07/2017

Sống Với Thánh Kinh: 30/07/2017 Gióp 10:1-7Xin Chớ Đoán Phạt Con “Tôi sẽ thưa với Đức Chúa Trời rằng: Xin chớ đoán phạt tôi; hãy tỏ cho tôi biết nhân sao Chúa tranh luận với tôi” (câu 2). Câu hỏi suy ngẫm: Tâm trạng của ông Gióp ra sao khi ông đang chịu thử thách? Ông đặt những câu hỏi gì và ông xin Chúa điều gì? Bạn sống thế nào trong thử thách? Ông Gióp nói với ông Binh-đát và các bạn là ông hết muốn sống ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top