Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Giô-suê 5:13-15"

Sống Với Thánh Kinh: 09/11/2016

Sống Với Thánh Kinh: 09/11/2016 Giô-suê 5:13-15 Lãnh Đạo và Vâng Phục “Người đáp: Không. Bây giờ Ta đến làm Tướng Đạo Binh của Đức Giê-hô-va. Giô-suê bèn sấp mặt xuống đất, lạy và hỏi rằng: Chúa truyền cho tôi tớ Chúa điều gì?” (Giô-suê 5:14). Câu hỏi suy ngẫm: Nhờ đâu ông Giô-suê chiến thắng Giê-ri-cô? Bạn đang đối diện với những Giê-ri-cô trong đời sống ra sao? Bạn có đang lắng nghe tiếng Chúa không? Bằng ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top