Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Giô-na 4:1-11"

Sống Với Thánh Kinh: 22/03/2016

Sống Với Thánh Kinh: 22/03/2016 Giô-na 4:1-11Ai Đáng Được Cứu? “Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết” (Rô-ma 5:8). Câu hỏi suy ngẫm: Trong câu 5, Tiên tri Giô-na ngồi và mong đợi điều gì xảy đến cho thành Ni-ni-ve? Theo Tiên tri Giô-na thì muốn được cứu, con người phải có những tiêu chuẩn nào? Chúa đã dạy Tiên t ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 21/03/2016

Sống Với Thánh Kinh: 21/03/2016 Giô-na 4:1-11Tôn Chúa Làm Chủ “Nước Cha được đến; Ý Cha được nên, ở đất như trời!” (Ma-thi-ơ 6:10). Câu hỏi suy ngẫm: Khi Tiên tri Giô-na giận Chúa, ông cầu xin điều gì? Theo bạn tại sao Tiên tri Giô-na giận Chúa? Người tôn Chúa làm chủ là người sống như thế nào? Từ đầu sách Giô-na, thái độ của Tiên tri Giô-na đối với Ni-ni-ve chỉ là tiêu cực và tiêu cực ngày càng nặng hơn. T ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top