Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Giô-na 3:5-10"

Sống Với Thánh Kinh: 26/02/2016

Sống Với Thánh Kinh: 26/02/2016 Giô-na 3:5-10Ăn Năn “Bấy giờ Đức Chúa Trời thấy việc họ làm đều đã xây bỏ đường lối xấu của mình; Đức Chúa Trời bèn ăn năn sự họa mà Ngài đã phán sẽ làm cho họ, và Ngài không làm sự đó” (câu 10 BTT). “Bấy giờ, Đức Chúa Trời thấy việc làm của họ và thấy họ đã từ bỏ đường lối xấu xa của mình thì Ngài đổi ý về tai họa định giáng trên họ như đã phán, và Ngài không làm điều đó” (c ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top