Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Giô-na 3:1-4"

Sống Với Thánh Kinh: 25/02/2016

Sống Với Thánh Kinh: 25/02/2016 Giô-na 3:1-4Chỉ Một Phần “Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-tem cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà Ta đã truyền cho các ngươi. Và này, Ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế” (Ma-thi-ơ 28:19-20). Câu hỏi suy ngẫm: So sánh sứ điệp Chúa truyền trong Giô-na 1:1-2 với sứ điệp Tiên tri Giô-na rao giảng tro ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 30/01/2016

Sống Với Thánh Kinh: 30/01/2016 Giô-na 3:1-4Buộc Phải Làm Hay Tình Nguyện Làm? “Lại có lời Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-na lần thứ hai mà rằng: Ngươi khá chờ dậy! Hãy đi đến thành lớn Ni-ni-ve, và rao cho nó lời Ta đã dạy cho ngươi” (Giô-na 3:1-2). Câu hỏi suy ngẫm: So sánh mệnh lệnh của Chúa truyền cho ông Giô-na lần thứ nhất (Giô-na 1:1-2) và lần thứ hai (Giô-na 3:1-2). Tiên tri Giô-na đã giảng sứ điệp gì? ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top