Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Giô-na 2:8-11"

Sống Với Thánh Kinh: 29/01/2016

Sống Với Thánh Kinh: 29/01/2016 Giô-na 2:8-11Được Cứu “Khi linh hồn tôi mòn mỏi trong tôi, thì tôi nhớ đến Đức Giê-hô-va, và lời cầu nguyện của tôi đạt đến Ngài, vào đền thánh Ngài” (câu 8). Câu hỏi suy ngẫm: Khi linh hồn Tiên tri Giô-na mòn mỏi thì ông nhớ đến điều gì? Ông hứa sẽ dâng của lễ gì cho Chúa? Bạn thường cảm tạ Chúa về điều gì, và hứa nguyện với Ngài thế nào? Sau khi thừa nhận sự vô vọng của mìn ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 30/12/2015

Sống Với Thánh Kinh: 30/12/2015 Giô-na 2:8-11Sự Cứu Đến từ Đức Giê-hô-va “Nhưng tôi, tôi sẽ dùng tiếng cảm tạ mà dâng của lễ cho Ngài. Tôi sẽ trả sự tôi đã hứa nguyện. Sự cứu đến từ Đức Giê-hô-va!”(câu 9). Câu hỏi suy ngẫm: Khi linh hồn Tiên tri Giô-na mòn mỏi thì ông nhớ đến điều gì? Ông hứa sẽ dâng của lễ gì cho Chúa? Tin rằng Chúa là Đấng giải cứu giúp bạn điều gì trong cuộc sống? Sau khi thừa nhận sự vô ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top