Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Giô-na 2:1-7"

Sống Với Thánh Kinh: 29/12/2015

Sống Với Thánh Kinh: 29/12/2015 Giô-na 2:1-7Lời Cầu Nguyện từ Nơi Sâu Thẳm “Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết” (Rô-ma 5:8). Câu hỏi suy ngẫm: Tiên tri Giô-na đã cầu nguyện thế nào trong bụng cá? Ông tin quyết Chúa sẽ làm gì cho ông? Chúa đã làm gì để cứu chuộc chúng ta? Tiên tri Giô-na bị ném xuống biển. Khi ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top