Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Giô-na 1:7-10"

Sống Với Thánh Kinh: 30/11/2015

Sống Với Thánh Kinh: 30/11/2015 Giô-na 1:7-10Biết - Tin - Nói “Lại nếu chẳng ai được sai đi, thì rao giảng thể nào? Như có chép rằng: Những bàn chân người rao truyền Tin Lành là tốt đẹp biết bao!” (Rô-ma 10:15). Câu hỏi suy ngẫm: Tiên tri Giô-na trả lời câu hỏi của những thủy thủ như thế nào? Họ có phản ứng gì? So sánh sự nhận biết Chúa và lòng tin Chúa giữa Tiên tri Giô-na, các thủy thủ và chúng ta ngày na ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top