Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Giô-na 1:11-16"

Sống Với Thánh Kinh: 27/01/2016

Sống Với Thánh Kinh: 27/01/2016 Giô-na 1:11-16 Được Giống Chúa “Chớ nói dối nhau, vì đã lột bỏ người cũ cùng công việc nó, mà mặc lấy người mới là người đang đổi ra mới theo hình tượng Đấng dựng nên người ấy, đặng đạt đến sự hiểu biết đầy trọn” (Cô-lô-se 3:9, 10). Câu hỏi suy ngẫm: Tiên tri Giô-na đã đề nghị làm gì để dừng cơn bão? Trước tiên các thủy thủ đã có phản ứng như thế nào? Sau đó thì sao? Hành độn ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 28/12/2015

Sống Với Thánh Kinh: 28/12/2015 Giô-na 1:11-16Nhà Tiên Tri Bướng Bĩnh “Người trả lời rằng: Hãy bắt lấy ta; hãy ném ta xuống biển, thì biển sẽ yên lặng cho các anh; vì ta biết rằng ấy là vì cớ ta mà các anh đã gặp phải trận bão lớn này” (câu 12). Câu hỏi suy ngẫm: Tiên tri Giô-na đã đề nghị làm gì để cơn bão tan đi? Các thủy thủ đã phản ứng thế nào? So sánh thái độ của Tiên tri Giô-na và các thủy thủ, bạn họ ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top