Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Giô-na 1:1-3"

Sống Với Thánh Kinh: 27/11/2015

Sống Với Thánh Kinh: 27/11/2015 Giô-na 1:1-3Trước Mặt Chúa “Trước mặt Ta, ngươi chớ có các thần khác” (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:3). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa truyền cho Tiên tri Giô-na làm điều gì và ông đáp ứng ra sao? Giải thích ý nghĩa cụm từ được lặp đi lặp lại ở đây? Ông Giô-na đã phạm tội gì với Chúa? Bài học này nhắc nhở chúng ta điều gì? Sách Giô-na bắt đầu với việc Đức Giê-hô-va giao cho Tiên tri Giô-na mộ ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top