Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Giê-rê-mi 6:6-15"

Sống Với Thánh Kinh: 23/09/2017

Sống Với Thánh Kinh: 23/09/2017 Giê-rê-mi 6:6-15Sự Lừa Dối Thuộc Linh “…từ kẻ tiên tri cho đến thầy tế lễ, đều làm sự giả dối. Họ rịt vít thương cho dân Ta cách sơ sài mà rằng: Bình an! Bình an! mà không bình an chi hết” (câu 13b-14). Câu hỏi suy ngẫm: Thực trạng của dân Chúa là gì? Họ đã bị ai lừa dối về thực trạng của mình? “Bình an” mà các tiên tri và thầy tế lễ rao ra trong dân Chúa là gì? Bạn cần làm g ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 22/09/2017

Sống Với Thánh Kinh: 22/09/2017 Giê-rê-mi 6:6-15Cắt Bì Đôi Tai “Ta sẽ nói và làm chứng cho ai, đặng họ nghe ta? Này, tai họ chưa cắt bì, họ không nghe được” (câu 10a). Câu hỏi suy ngẫm: Tiên tri Giê-rê-mi mô tả tội ác của dân Chúa bằng hình ảnh nào? Họ có thái độ như thế nào trước những lời cảnh báo? Tai chưa cắt bì có nghĩa gì? Khi nào thì tai bạn chưa được cắt bì? Hình ảnh “suối nước văng ra” được Tiên tr ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top