Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Giê-rê-mi 6:1"

Sống Với Thánh Kinh: 23/08/2017

Sống Với Thánh Kinh: 23/08/2017 Giê-rê-mi 6:1Hãy Trốn Khỏi Giê-ru-sa-lem “…Chúa biết người thuộc về Ngài; lại rằng: Phàm người kêu cầu Danh Chúa thì phải tránh khỏi sự gian ác” (II Ti-mô-thê 2:19b). Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao trong mười hai chi phái chỉ có chi phái Bên-gia-min nhận được kêu gọi hãy chạy trốn để được yên ổn? Có sự khác biệt nào trong mệnh lệnh Đức Giê-hô-va truyền ở hai câu Kinh Thánh 4:6 và 6 ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top