Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Giê-rê-mi 6:1-5"

Sống Với Thánh Kinh: 21/09/2017

Sống Với Thánh Kinh: 21/09/2017 Giê-rê-mi 6:1-5Sự Tấn Công Nhanh và Mạnh “Hãy sửa soạn chiến trận nghịch cùng nó! Hãy đứng lên! Hãm đánh vào lúc đứng trưa! Khốn thay! Ngày đã xế, bóng chiều đã dài! Hãy dậy, sấn lên trong lúc ban đêm, hủy diệt cung điện nó!” (câu 4-5). Câu hỏi suy ngẫm: Hình ảnh “gái đẹp đẽ yểu điệu của Si-ôn” chỉ về đối tượng nào? Sự tấn công của kẻ thù được trước giả dùng hình ảnh nào để m ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top