Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Giê-rê-mi 5:6-13"

Sống Với Thánh Kinh: 16/06/2017

Sống Với Thánh Kinh: 16/06/2017 Giê-rê-mi 5:6-13Không Thể Dung Thứ “Vậy nên sư tử trong rừng sẽ giết họ đi, muông sói nơi sa mạc diệt họ đi, beo đương rình ngoài thành họ, hễ ai ra khỏi đó, sẽ bị cắn xé! Vì tội lỗi của họ rất nhiều, sự bội nghịch của họ càng thêm” (câu 6). Câu hỏi suy ngẫm: Tiên tri Giê-rê-mi mô tả hình ảnh kinh khiếp nào để dành cho tuyển dân của Chúa? Nguyên nhân nào? Hình ảnh nào thể hi ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top