Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Giê-rê-mi 5:26-31"

Sống Với Thánh Kinh: 22/08/2017

Sống Với Thánh Kinh: 22/08/2017 Giê-rê-mi 5:26-31Đấng Xét Lẽ Công Bình “Tôi biết rằng Đức Giê-hô-va sẽ bênh vực duyên cớ người khổ nạn, đoán xét công bình cho người thiếu thốn” (Thi Thiên 140:12). Câu hỏi suy ngẫm: Tội lỗi nào được Chúa nhấn mạnh trong phân đoạn Kinh Thánh này? Có phải những người cô thế phải sống mãi trong sự bất công không? Thái độ của dân Chúa ra sao trước những sai trật của giới lãnh đạ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 21/08/2017

Sống Với Thánh Kinh: 21/08/2017 Giê-rê-mi 5:26-31Tìm Sự Công Bình Ở Đâu? “Sự tin đạo thanh sạch không vết, trước mặt Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, là thăm viếng người mồ côi, người góa bụa trong cơn khốn khó của họ, và giữ lấy mình cho khỏi sự ô uế của thế gian” (Gia-cơ 1:27). Câu hỏi suy ngẫm: Hình ảnh của người nhử và bẫy chim nói lên điều gì? Người mồ côi và người nghèo khó tìm sự công bình ở đâu? Thực tr ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top