Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Giê-rê-mi 5:22-25"

Sống Với Thánh Kinh: 22/07/2019

Sống Với Thánh Kinh: 22/07/2019 Giê-rê-mi 5:22-25 Tội Lỗi Ngăn Trở Phước Hạnh “Sự gian ác các ngươi đã làm cho những sự ấy xa các ngươi; tội lỗi các ngươi ngăn trở các ngươi được phước” (câu 25). Câu hỏi suy ngẫm: Những phước hạnh nào đã được kể đến trong những câu Kinh Thánh trên? Tại sao dân chúng không ý thức đây là những ơn phước đến từ Đức Chúa Trời? Nguyên nhân nào đã làm ngăn trở các phước hạnh này đ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 22/07/2017

Sống Với Thánh Kinh: 22/07/2017 Giê-rê-mi 5:22-25Tội Lỗi Ngăn Trở Phước Hạnh “Sự gian ác các ngươi đã làm cho những sự ấy xa các ngươi; tội lỗi các ngươi ngăn trở các ngươi được phước” (câu 25). Câu hỏi suy ngẫm: Những phước hạnh nào đã được kể đến trong những câu Kinh Thánh trên? Tại sao dân chúng không ý thức đây là những ơn phước đến từ Đức Chúa Trời? Nguyên nhân nào đã làm ngăn trở các phước hạnh này đế ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top