Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Giê-rê-mi 5:20-24"

Sống Với Thánh Kinh: 21/07/2019

Sống Với Thánh Kinh: 21/07/2019 Giê-rê-mi 5:20-24 Ơn Phước Hay Đấng Ban Ơn Phước? “Chúng nó chẳng nói trong lòng rằng: Chúng ta hãy kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình tức là Đấng tùy thời ban cho mưa đầu mùa và mưa cuối mùa,...” (câu 24). Câu hỏi suy ngẫm: Tiên tri Giê-rê-mi nhắc đến những luật định nào Đức Chúa Trời đã đặt trong cõi thiên nhiên? Trước những ơn phước Đức Chúa Trời ban cho, tuyển dân Ít-ra ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 20/07/2019

Sống Với Thánh Kinh: 20/07/2019 Giê-rê-mi 5:20-24 Mắt Để Nhìn, Tai Để Nghe “Hỡi dân ngu muội và không hiểu biết, là dân có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe…” (câu 21). Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời nói gì về khả năng nghe và nhìn của người Ít-ra-ên? Có phải họ gặp vấn đề về thính giác và thị giác? Điều Đức Chúa Trời muốn họ lắng nghe là điều gì (câu 21)? Trong trường hợp nào thì bạn giống tình trạn ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 21/07/2017

Sống Với Thánh Kinh: 21/07/2017 Giê-rê-mi 5:20-24Ơn Phước Hay Đấng Ban Ơn Phước? “Chúng nó chẳng nói trong lòng rằng: Chúng ta hãy kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình tức là Đấng tùy thời ban cho mưa đầu mùa và mưa cuối mùa,...” (câu 24). Câu hỏi suy ngẫm: Tiên tri Giê-rê-mi nhắc đến những luật định nào Đức Chúa Trời đã đặt trong cõi thiên nhiên? Trước những ơn phước Đức Chúa Trời ban cho, tuyển dân Ít-ra- ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 20/07/2017

Sống Với Thánh Kinh: 20/07/2017 Giê-rê-mi 5:20-24Mắt Để Nhìn, Tai Để Nghe “Hỡi dân ngu muội và không hiểu biết, là dân có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe…” (câu 21). Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời nói gì về khả năng nghe và nhìn của người Ít-ra-ên? Có phải họ gặp vấn đề về thính giác và thị giác? Điều Đức Chúa Trời muốn họ lắng nghe là điều gì (câu 21)? Trong trường hợp nào thì bạn giống tình trạng ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top