Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Giê-rê-mi 5:15-19"

Sống Với Thánh Kinh: 19/06/2017

Sống Với Thánh Kinh: 19/06/2017 Giê-rê-mi 5:15-19Gieo Gì Gặt Nấy “Chớ hề dối mình; Đức Chúa Trời không chịu khinh dể đâu; vì ai gieo giống chi, lại gặt giống ấy” (Ga-la-ti 6:7). Câu hỏi suy ngẫm: Lời tiên tri cho biết dân tộc sẽ tấn công tuyển dân có những đặc điểm gì? Sự tàn diệt mà dân Chúa sẽ đối diện được mô tả ra sao? Họ đã gieo những điều gì và hậu quả họ sẽ gặt là gì? Bạn áp dụng bài học gieo gặt cho ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top