Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Giê-rê-mi 5:12-14"

Sống Với Thánh Kinh: 17/06/2017

Sống Với Thánh Kinh: 17/06/2017 Giê-rê-mi 5:12-14Là Gió hay Lửa? “Bằng có ai không nghe theo Lời Ta mà đấng tiên tri nhân danh Ta nói, thì Ta sẽ hạch ai đó. Còn người tiên tri có lòng kiêu ngạo, nhân danh Ta nói điều chi Ta không biểu người nói, hay là nhân danh các thần khác mà nói, thì người tiên tri ấy phải chết” (Phục Truyền 18:19-20). Câu hỏi suy ngẫm: Tiên tri Giê-rê-mi dùng hai hình ảnh nào để ví s ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top